Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Opłaty za przedszkole i stołówkę

Kwota opłaty za przedszkole

Grudzień 2018 r.

Kod na liście stołówkowej Kwota do wpłaty wyżywienie Kwota do wpłaty świadczenie usług
P1. 18,25 zł  
P2. 51,10 zł  
P3. 18,25 zł  
P4. 21,90 zł 5,00 zł
P5. 47,45 zł 2,00 zł
P6. 62,05 zł  
P7. 21,90 zł  
P8. 23,65 zł 12,00 zł
P9. 54,75 zł 5,00 zł
P10.    
P11.    
P12.    
P13. 0,00 zł  
P14.    
P15. 18,25 zł  
P16. 62,05 zł  
P17. 25,55 zł  
P18. 58,40 zł  
P19. 35,00 zł 21,00 zł
P20. 35,00 zł 21,00 zł
P21. 54,75 zł  
P22. 40,15 zł  
P23.    
P24. 43,80 zł  
P25. 54,75 zł  
P26. 3,65 zł  
P27. 3,65 zł  
P28. 43,80 zł 7,00 zł
P29. 62,05 zł  
P30. 54,75 zł  
P31.    
P32. 40,00 zł 24,00 zł
P33. 47,45 zł  
P34. 55,00 zł 33,00 zł
P35. 60,15 zł 9,00 zł
P36. 32,85 zł  
P37.    
P38.    
P39. 20,00 zł 8,00 zł
P40. 42,85 zł  
P41. 43,80 zł  
P42. 51,10 zł  
P43. 45,00 zł 18,00 zł
P44. 70,00 zł  
P45. 35,00 zł 14,00 zł
P46. 45,00 zł 18,00 zł
P47. 75,00 zł 34,00 zł
P48. 40,00 zł 16,00 zł
P49. 65,00 zł  
P50. 55,00 zł 22,00 zł
P51. 75,00 zł 30,00 zł
P52. 7,30 zł  
P53. 65,00 zł  
P54. 60,00 zł 24,00 zł
P55. 75,00 zł 30,00 zł
P56. 18,25 zł  
P57. 65,00 zł 26,00 zł
P58. 65,00 zł 26,00 zł
P59. 60,00 zł  
P60. 0,00 zł 0,00 zł
P61. 35,00 zł 14,00 zł
P62. 50,00 zł  
P63. 50,00 zł 20,00 zł
P64. 10,00 zł 6,00 zł
P65. 50,00 zł  
P66. 20,00 zł 12,00 zł
P67. 55,00 zł 34,00 zł
P68. 40,00 zł 16,00 zł
P69. 30,00 zł 18,00 zł
P70.    
P71. 35,00 zł 28,00 zł
P72. 2,50 zł  
P73. 75,00 zł 45,00 zł
P74. 30,00 zł 18,00 zł
P75. 43,80 zł  
P76. 55,00 zł 33,00 zł
P77. 70,00 zł  
P78. 55,00 zł 22,00 zł
P79. 65,00 zł  
P80. 45,00 zł  
P81. 45,00 zł 27,00 zł
P82. 65,00 zł  
P83. 20,00 zł 12,00 zł
P84. 30,00 zł 18,00 zł
P85. 75,00 zł 45,00 zł
P86. 40,00 zł 24,00 zł
P87. 70,00 zł 44,00 zł
P88. 70,00 zł  
P89. 5,00 zł 3,00 zł
P90. 40,00 zł  
P91. 40,00 zł  
P92. 0,00 zł 0,00 zł
P93. 55,00 zł 22,00 zł
P94. 75,00 zł 45,00 zł
P95. 70,00 zł 56,00 zł
P96. 70,00 zł 56,00 zł
P97. 65,00 zł 52,00 zł
P98. 75,00 zł 60,00 zł
P99. 65,00 zł 52,00 zł
P100. 75,00 zł  
P101. 70,00 zł 56,00 zł
P102. 30,00 zł 18,00 zł
P103. 55,00 zł 22,00 zł
P104. 45,00 zł 36,00 zł
P105. 65,00 zł  
P106. 60,00 zł 48,00 zł
P107. 60,00 zł  
P108. 60,00 zł  
P109. 75,00 zł  
P110. 70,00 zł 56,00 zł
P111. 35,00 zł 28,00 zł
P112. 75,00 zł 60,00 zł
P113. 75,00 zł 60,00 zł
P114. 75,00 zł 60,00 zł
P115. 85,00 zł 85,00 zł
P116. 75,00 zł  
P117. 60,00 zł 60,00 zł
P118. 60,00 zł  
P119. 60,00 zł  
P120. 75,00 zł  
P121. 40,15 zł  

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.