Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Boisko sportowe

 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Krzemienicy

Regulamin ma na względzie zgodne z przeznaczeniem korzystanie z obiektu sportowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.

 1. Boisko wielofunkcyjne jest przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego.
 2. Administratorem obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkół.
 3. W godzinach pracy szkoły boisko jest dostępne dla uczniów i nauczycieli placówki w celu realizacji zajęć programowych (lekcje wychowania fizycznego, zajęcia ruchowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne).
 4. Korzystanie z boiska poza godzinami pracy szkoły podlega uzgodnieniu z dyrektorem placówki lub osobą przez niego upoważnioną (minimum dzień wcześniej od planowanego terminu).
 5. Rezerwacji mogą dokonywać osoby pełnoletnie (np. opiekun grupy, trener, organizator zajęć, rodzic), które ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem obiektu.
 6. Harmonogram korzystania z obiektu prowadzi dyrektor Zespołu Szkół lub osoba przez niego upoważniona. Rezerwacja może zostać odwołana, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Aktualne terminy korzystania z boiska poza zajęciami szkolnymi są dostępne na stronie internetowej placówki oraz w osobnym ogłoszeniu:
 8. Wydanie i zdanie klucza do boiska oraz instalacja lub deinstalacja elementów wyposażenia następuje na podstawie wspólnych ustaleń osoby rezerwującej obiekt i dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
 9. Na boisku wielofunkcyjnym nie można uprawiać dyscyplin powodujących uszkodzenia nawierzchni poliuretanowej oraz dyscyplin powodujących uszkodzenia ogrodzenia.
 10. Korzystający z boiska wielofunkcyjnego zobowiązani są do używania obuwia sportowego o płaskiej podeszwie np.: adidasy, trampki itp. oraz należy zmienić obuwie na czyste.
 11. Na boisku wielofunkcyjnym nie wolno używać obuwia podkutego częściami metalowymi oraz obuwia typu kolce, korki, buty do golfa.
 12. Na terenie całego terenu przyszkolnego obowiązuje zakaz:
 • zaśmiecania,
 • dewastacji mienia,
 • używania wulgaryzmów i zakłócania porządku,
 • palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych,
 • przyjmowania środków odurzających,
 • przebywania osób nietrzeźwych,
 • stosowania materiałów pirotechnicznych,
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wchodzenia w godzinach nocnych.
 1. Ponadto na boisku wielofunkcyjnym zabrania się:
 • wnoszenia oraz spożywania napojów i jedzenia,
 • używania gumy do żucia,
 • malowania, wylewania lub stosowania środków zawierających rozpuszczalniki, oleje, kwasy, farby lub inne środki chemiczne,
 • instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne itp.,
 • ustawiania na nawierzchni przedmiotów mogących wywołać duże naciski punktowe np. ławki, krzesła itp.
 • wchodzenia na ogrodzenie i inne elementy konstrukcji (w tym wieszania się na obręczy od kosza) oraz ich naruszania (np. opierania się o siatkę), a także obciążania konstrukcji urządzeń sportowych w jakikolwiek sposób.
 • poruszania się rolkami, deskorolkami, rowerami, wrotkami, hulajnogami i pojazdami silnikowymi oraz pojazdami kołowymi (lub innym sprzętem),
 1. Wszystkich użytkowników boiska i terenu przyszkolnego obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów Bhp, Ppoż. oraz zachowanie czystości i porządku.
 2. Korzystający z boiska powinni najpierw sprawdzić stan techniczny obiektu i urządzeń. W przypadku zauważenia usterek zobowiązani są natychmiast zgłosić ten fakt dyrektorowi placówki lub osobie przez niego upoważnionej.
 3. Korzystający z boiska i terenu przyszkolnego ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 4. Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie i rodzice.
 5. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku, otrzymają zakaz wstępu na obiekt.

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.