Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Opłaty za przedszkole i stołówkę

Opłaty za przedszkole i wyżywienie w szkole - obiady


Kwoty za grudzień 2018:


1. Rodzice każdego przedszkolaka oraz ucznia uczęszczającego na obiady otrzymują indywidualny kod stołówkowy umożliwiający odczyt ze strony internetowej należnej kwoty do wpłaty za dany miesiąc.


2. Tabele z kwotami będą pojawiać się 1 dnia każdego miesiąca lub w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.


3. Wpłat za przedszkole i wyżywienie należy dokonywać do 5 każdego miesiąca.


4. Przekroczenie terminu (zwłaszcza w przypadku płatności przelewem) wymusza uruchomienie procedury naliczania  odsetek.


5. Opłat można dokonywać bezpośrednio u intendentki lub na konto z odpowiednim podziałem kwoty (dla przedszkola).


6. Wybór formy płatności należy zgłosić do intendentki - PILNE! - do 27 września


7. Dokonując płatności przelewem należy podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • wpisać "Szkoła Krzemienica" lub "Przedszkole Krzemienica
 • miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

Przykład (Jan Kowalski - szkoła - S18 - marzec)

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT NA KONTO PO 5 DNIU MIESIĄCA


8. Opłatę za świadczenie usług w przedszkolu można wpłacać na konto:

89 1240 2643 1111 0010 1705 4895 – opłata stała za przedszkole


9. Opłatę za wyżywienie w szkole i przedszkolu można wpłacać na konto:

14 1240 2643 1111 0010 4359 5542 – wyżywienie w przedszkolu i obiady w szkole


10. Aby uzyskać zwrot za wyżywienie (gdy dziecka nie ma w szkole) nieobecność należy zgłaszać na bieżąco (nie na koniec miesiąca). Konsekwencją braku zgłoszenia będzie poniesienie kosztów za wyżywienie.

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.