Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Dziennik elektroniczny


REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO


Od roku szkolnego 2018/19 wszystkie dzienniki szkolne będą prowadzone wyłacznie w formie elektronicznej.


Uwaga:

 • W celu uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego dla rodziców wymagane jest posiadanie przez przynajmniej jednego rodzica adresu mailowego.
 • Adresy, które rodzice przekazali we wnioskach o przyjęcie do klasy I zostaly wprowadzone i można rozpocząc pierwsze logowanie.
 • Pozostali rodzice korzystają z adresów z roku poprzedniego.
 • Osoby które nie podały adresu email lub zmieniły i chcą, aby zmiany wprowadzić do dziennika proszone są o przekazanie ich wychowawcom lub do sekretariatu szkoły.
 • Jeśli użytkownik dziennika (nauczyciel, rodzic) zapomni hasła, należy ze strony logowania wybrać  „Przywróć dostęp”.
 • W przypadku problemów z logowaniem proszę o informację na adres dyrektor@szkola.krzemienca.pl

 

Dziennik elektroniczny daje rodzicom możliwości pozyskiwania informacji związanych z edukacją swojego dziecka w zakresie: ocen, frekwencji, realizowanych zajęć.

 

Aby dowiedzieć się jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika proponujemy film:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

 

Adres strony internetowej naszego e-dziennika to: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaczarna

 

Pierwsze logowanie - gdy wyświetli się powitalna strona systemu:

 1. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy
 2. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość
 3. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło
 4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło
 5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

 

Informacje na temat programu znajdziesz na zakładce Pomoc

 

Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.