Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Nauczyciele

Beata Barnat – nauczyciel przedszkola,

Bożena Bem – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 2b,

Małgorzata Bielec – przyroda, biologia,

Katarzyna Bielecka – matematyka,

Agnieszka Bobowska – pedagog szkolny, opieka świetlicowa, wdż,

Renata Chrzan – nauczyciel bibliotekarz, informatyka

Monika Dec – nauczyciel przedszkola, ALBUM FOTOGRAFICZNY

Halina Dedio – nauczyciel przedszkola,

Anna Dołęga – religia, nauczyciel przedszkola, opieka świetlicowa,

Renata Giża – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 1b,  ALBUM FOTOGRAFICZNY

Barbara Gwizdak – nauczyciel przedszkola,

Jacek Hejnosz – edukacja dla bezpieczeństwa,

Łukasz Jakubowicz – przyroda, geografia, wos, wychowawca klasy 8a,

Joanna Kiełt - matematyka,

Agata Kontek – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 2a,

ks. Janusz Kowal - religia,

Ewelina Kraśnicka – język angielski, język niemiecki, wychowawca klasy 4b,

Wioletta Król – nauczyciel przedszkola,

Anna Kuśtra – język angielski, wychowawca klasy 4a,

Agnieszka Lalicka – historia, wychowawca klasy 5a,

Jacek Lalicki – dyrektor, matematyka,

Małgorzata Lech – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 8b,

Urszula Lęcznar – nauczyciel przedszkola,

Zofia Lęcznar – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 1a,

Agnieszka Nycz – fizyka, matematyka, wychowawca klasy 5b,

Wojciech Pawełek – wychowanie fizyczne,

Grzegorz Rejman – wychowanie fizyczne, muzyka,

Magdalena Sergiew – język polski, wychowawca klasy 7,

Ewa Sierżęga - muzyka, plastyka, wychowawca klasy 6,

Ewa Szczęch – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 3,  ALBUM FOTOGRAFICZNY

Wanda Welc – nauczyciel przedszkola,

Dorota Woś - język polski, wychowawca klasy 3G,

Katarzyna Wróbel – wicedyrektor, język angielski,  ALBUM FOTOGRAFICZNY.

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.