Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Katarzyna Wróbel

 

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z języka angielskiego
w klasach 4 - 7

 

ogólne kryteria oceniania w klasach 5 - 7

klasa 5: szczegółowe kryteria ocenianiawymagania edukacyjne
klasa 6: szczegółowe kryteria ocenianiawymagania edukacyjne
klasa 7: 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 1. Sprawdziany pisemne (po każdym zakończonym rozdziale, mają postać testów, zapowiedziane z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem)
 2. Kartkówki (zapowiedziane lub niezapowiedziane obejmują wybrane zagadnienia leksykalne lub gramatyczne z 3 ostatnich lekcji)
 3. Odpowiedzi ustne (sprawdzają opanowanie materiału z 3 ostatnich lekcji, ponadto sprawdzają umiejętność komunikowania się – np. udzielenie odpowiedzi na postawione pytania, właściwa reakcja językowa w odpowiedniej sytuacji, umiejętność poprawnego przeczytania tekstu, itp.)
 4. Pisemne zadania domowe
 5. Praca na lekcji, aktywność
 6. Zadania dodatkowe
 7. Prace projektowe

 

Ocenie podlegają:

 1. cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie
 2. reakcje językowe, umiejętność zastosowania środków i funkcji językowych
 3. gramatyka, słownictwo i wymowa
 4. różne formy aktywności uczniów
 5. przygotowanie do lekcji

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną.

2. Warunki i tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną:

 1. jeżeli przewidywana ocena roczna jest niejednoznaczna (np. 3/4, 4/5) nauczyciel może zdecydować o wystawieniu oceny wyższej biorąc pod uwagę aktywność ucznia na lekcjach, pracę dodatkową, udział w kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych, konkursach oraz wkład pracy i wysiłek włożony w opanowanie materiału.

  Jeżeli sytuacja w dalszym ciągu nie jest jednoznaczna uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wskazanej przez nauczyciela części materiału, z której uzyskał ocenę niższą niż ta, o którą się ubiega. Wówczas uczeń pisze sprawdzian ze wskazanego materiału w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Jeżeli ocena otrzymana ze sprawdzianu jest wyższa niż przewidywana, uczeń otrzymuje wyższą ocenę końcową. W przeciwnym wypadku zostaje utrzymana ocena przewidywana.
 2. jeżeli uczeń ubiega się o ocenę o stopień wyższą niż przewidywana zobowiązany jest do zaliczenia całości materiału danej klasy. Wówczas pisze sprawdzian obejmujący materiał programowy danej klasy w uzgodnionym z nauczycielem terminie. Jeżeli ocena otrzymana ze sprawdzianu jest wyższa niż przewidywana, uczeń otrzymuje wyższą ocenę końcową. W przeciwnym wypadku zostaje utrzymana ocena przewidywana.

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Galeria zdjęć