Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Wojciech Pawełek

PRZEDMIOTOWY   SYSTEM   OCENIANIA   UCZNIÓW

Z   WYCHOWANIA   FIZYCZNEGO

w  Zespole Szkół w Krzemienicy

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   i   promowania   uczniów   i   słuchaczy   oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych sugeruje, że:

,,przy ustalaniu oceny  z wychowania fizycznego ( ... ) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć" .

Powyższe zasady oceniania są spójne ze Statutem  Szkoły.

 

I.  Cele  kształcenia  i  wychowania  w  wychowaniu  fizycznym:

-  przygotowanie  ucznia  do  całożyciowej  aktywności  ruchowej  i  czynnego  uczestnictwa  w  kulturze  fizycznej,

-  wyrobienie  w  uczniu  trwałych  nawyków  higieniczno – zdrowotnych,

-  kształtowanie  umiejętności  działania  na  rzecz  zdrowia  rozumianego w  aspekcie  sfer  wzajemnie  się  przenikających:  fizycznej,  intelektualnej,  

    emocjonalnej,  społecznej,  osobistej  i  duchowej,

-  zrozumienie  przez  uczniów  powodów  i  sensu  starań  o  ciało,  sprawność fizyczną,  zdrowie,  urodę,

-  wdrażanie  uczniów  do  autoedukacyjnej  aktywności  w  celu  wyrównania niedoborów  sprawności  fizycznej,

-  rozbudzenie  zainteresowań  różnymi  formami  aktywności  ruchowej:  zdrowotnej, utylitarnej,  sportowej,  rekreacyjno -hedonistycznej,

 • wyrobienie  prawidłowej  i  pożądanej  postawy,  zręczności  i  estetyki  ruchu, 
 • stymulowanie  różnorodnych  form  aktywności  fizycznej  uczniów,
 • -  udostępnianie  uczniom  zasobu  wiadomości  na  temat  charakteru  związków  między  ciałem  człowieka  z  jednej  strony,  a  zdrowym  stylem  życia,  zapobiegania  chorobom  i  racjonalnie  prowadzonej  gimnastyki   z  drugiej,
 • zapoznanie  uczniów  z  problemem  stosowania  niedozwolonych  środków                 w  sporcie  i  aktywności  ruchowej,
 • wdrażanie  ucznia  do  systematycznej  samokontroli  i  samooceny,
 • rozwijanie  wytrwałości  w  dążeniu  do  celu,  kształtowanie  ambicji,
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, samodzielności                                     i  samodyscypliny
 • doskonalenie  sprawności  kondycyjnej  i  koordynacyjnej,
 • pogłębianie  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  bezpieczeństwa   i  udzielania  pierwszej  pomocy,
 • poznanie  zasad  kulturalnego  kibicowania  i  dopingowania  swoich  faworytów.

 

II.  Cele  oceniania  z  wychowania  fizycznego:

 • sprawdzenie stopnia przyswojenia  wiadomości  i  umiejętności  ruchowych  ucznia,
 • poinformowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  postępach  w  tym  zakresie,
 • dostarczenie  rodzicom  i  nauczycielom  rzetelnej  i  szczegółowej  informacji o postępach,  trudnościach  i  specjalnych  uzdolnieniach  ucznia,
 • pomoc  uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju,
 • rozwijanie  kreatywnej  postawy   wobec  własnego  zdrowia     i  własnej  sprawności  fizycznej,
 • wdrażanie  do  systematycznej  samokontroli  i  samooceny  zachowań  prozdrowotnych,
 • umożliwienie  nauczycielowi  kontroli  rozwoju  ucznia,  doskonalenie  organizacji i  metod  pracy  dydaktyczno – wychowawczej.

 

III. Wystawiając oceny, nauczyciele wychowania fizycznego kierują się następującymi zasadami:

-   indywidualizacji,

-   obiektywizmu,

-   jawności,

-  motywującego i wychowawczego wpływu na postawę wobec kultury fizycznej.

 

IV. Przy klasyfikacji ucznia z wychowania fizycznego ocenie podlega:

1. Stopień opanowania materiału programowego

- postępy w usprawnianiu,

- wiadomości o wychowaniu fizycznym i zdrowiu,

- umiejętności ruchowe i sprawność motoryczna,

2. Postawa wobec przedmiotu ( wysiłek )

- zaangażowanie, aktywny udział w zajęciach,

- frekwencja,

- właściwe przygotowanie do zajęć,

- rozwój społeczny.

3. Działalność  sportowa pozalekcvina.

 

 

V. Ocena śródroczna  i  roczna.

Odrębnie ocenia się dwa różne zakresy kompetencji: sprawność fizyczną i umiejętności a wiec wykonanie - wynik oraz zaangażowanie ucznia -wysiłek.                 Na ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia średnią z obu ocen zgodnie z rozporządzeniem szczególny nacisk kładąc na wysiłek ucznia niż kompetencje ruchowe.

 

VI. Oceny cząstkowe z wychowania fizycznego: 

 

 1. 1. Zadania  kontrolno -  oceniające: ocenie  podlega  poziom  i  postęp  sprawności  fizycznej

 

a.   technika (  estetyka,  płynność,  poprawność ) wykonywanego  ćwiczenia  podlegającego  sprawdzianowi 

               b.   skuteczność  wykonywanego  ćwiczenia ( celność,  ilość,  odległość  )

               c. zagadnienia pisemne o tematyce sportowej ( jeśli względy zdrowotne lub inne przyczyny usprawiedliwione uniemożliwiają zaliczenie sprawdzianu praktycznego)

Każdy uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich zadań sprawdzających wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego.

W przypadku nie spełnienia powyższego punktu, zaliczenia uzupełniające odbywać będą się w terminie ustalonym przez prowadzącego nauczyciela.

              A. w przypadku przystąpienia ucznia do sprawdzianu,  nie może on

otrzymać oceny niedostatecznej

 

 B. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu  i nie wykorzysta możliwości zaliczenia w dodatkowym terminie.

 

W  każdym  roku  szkolnym,  po  dokonaniu  wstępnej  diagnozy,  nauczyciel  ustala   plan  pracy  dydaktycznej  z  wychowania  fizycznego.  Na  podstawie  planu opracowane są zadania kontrolno-oceniające dla każdej grupy ćwiczebnej.

 

2. Frekwencja na zajęciach.

Każdą nieobecność na zajęciach uczeń ma obowiązek usprawiedliwić  w  porozumieniu z wychowawcą klasy, u nauczyciela wychowania fizycznego na najbliższej lekcji. W przypadku choroby lub kontuzji wymagane jest zwolnienie pisemne z ćwiczeń wypisane przez rodzica lub lekarza. Przy zwolnieniu lekarskim uczeń ma obowiązek posiadania obuwia sportowego zmiennego. Natomiast przy każdym innym zwolnieniu uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji .

Uczeń  niećwiczący:

-  pomaga w sędziowaniu,

-  organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych,

-  wywiązuje się z roli kibica,

-  angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły

    lub poza nią,

- pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej.

            Uczeń  i  rodzice  zobowiązani  są  do  zgłaszania  nauczycielowi  wszelkich  przeciwwskazań  do  wykonywania  ćwiczeń  ( przebyte  choroby,  urazy  ).

Z obecności na lekcji wychowania fizycznego nauczyciel zwalnia na podstawie zwolnienia lekarskiego i dostarczonej do niego pisemnej prośby rodziców. ( na czas określony w opinii lekarza ). Dotyczy to tylko pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych.

W przypadku niedyspozycji spowodowanej menstruacją u dziewcząt, ewentualnego złego samopoczucia z tym związanego - uczennica zgłasza dany fakt   nauczycielowi.   Forma  udziału   dziecka w  zajęciach  zależy to od tego czy  samopoczucie uczennicy jest na tyle dobre, że może niektóre elementy ćwiczeń wykonywać czy nie.

 

3. Przygotowanie do zajęć z  wychowania fizycznego.

 

Strój gimnastyczny wymagany na zajęcia wychowania fizycznego:

 • Koszulka z krótkim rękawkiem, której długość sięga co najmniej do linii bioder ( tak by można było włożyć ją w spodenki );
 • spodnie dresowe - sportowe długie lub krótkie,
 • obuwie do wyboru: typu ,,adidas", trampki, tenisówki, buty halowe. Bezpieczne i zdrowe obuwie jest sznurowane lub zapinane na przylepce, podeszwa jest miękka, tępa.

Wymagany jest czysty i schludny strój sportowy. Każdorazowo strój należy zmienić po zajęciach. Dopuszczalna jest nie większa liczba nieprzygotowań jak 2 razy w semestrze:

Za  każdy  kolejny  brak  stroju  wystawiana  jest  ocena  niedostateczna.

Uczeń,  który  zawsze  w  semestrze  był  przygotowany  do  zajęć z wychowania  fizycznego   otrzymuje  na  koniec  semestru  bądź  roku  szkolnego  ocenę  celującą.

 

4. Zaangażowanie, postawa społeczna,  wiadomości. 

Uczeń:

-  aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych     

   w różnych warunkach

-  wykazuje duży wysiłek do podnoszenia sprawności, zdobywania

   umiejętności   i   wiadomości   w  sposób   zbliżony   do   swoich

   maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych

-  pomaga w sędziowaniu

-  organizuje lub pomaga w organizacji zajęć ruchowych

-  prowadzi ćwiczenia kształtujące

-  samodzielnie przeprowadza zabawy

-  wywiązuje się z roli kibica

-  angażuje się i pomaga w przygotowaniu imprezy sportowej na terenie szkoły

    lub poza nią

-  ma pozytywny stosunek do przedmiotu i postawę wobec ćwiczeń ruchowych

-  jest życzliwy w stosunku do innych  a  swoją  postawą  zachęca  innych  do

   ćwiczeń  ruchowych

-  stosuje zasadę ,,fair play"

-  jest zdyscyplinowany

-  podporządkowuje  się  ustalonym  zasadom  i  regułom

-  przestrzega  zasad  bezpieczeństwa,  regulaminów  i  obowiązków     uczniowskich

-  nie spóźnia się na zajęcia

-  pomaga w redagowaniu ściennej gazetki sportowej

 

5. Działalność sportowa pozalekcyjna.

 

Na podniesienie oceny z wychowania fizycznego wpływ ma aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna w zakresie wychowania fizycznego i sportu gdy:

- uczeń reprezentuje szkołę w różnego rodzaju zawodach i imprezach      sportowych

- uczeń bierze aktywny i systematyczny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią

 

6. Częstotliwość oceniania.

 

Częstotliwość sprawdzania i oceniania jest uzależniona od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego.

Stopnie informujące o poziomie sprawności i umiejętności ruchowych wystawiane są po przeprowadzeniu testów kontrolno - sprawdzających.

Ocena cząstkowa za frekwencję   wystawiana  jest  na koniec   semestru  i  roku  szkolnego. 

Ocena za przygotowanie do zajęć wystawiana jest na koniec semestru i roku szkolnego.  Wyjątkiem jest sytuacja kiedy uczeń zapomniał stroju więcej                   niż dwa razy.

Wszelkie informacje dotyczące aktywności ( + i -), przygotowania ucznia do zajęć, wyniki testów sprawnościowych, zawarte są w prowadzonej przez                      nauczyciela wychowania fizycznego odrębnej dokumentacji. W przypadku nagminnego nieprzygotowania ucznia do zajęć, niskiej frekwencji,                               niezaliczenia zadań kontrolno- oceniających, nauczyciel informuje o danym fakcie wpisując odpowiednią adnotację w dzienniku lekcyjnym danej                       klasy.

 

VII.   Osiągnięcia  ucznia  kończącego  gimnazjum.  Uczeń:

 

-  dba  o  zdrowie,  prawidłową  postawę  i  estetyczną  sylwetkę,  zna  zasady  higieny  osobistej  i  hartowania  organizmu,  racjonalnego  żywienia i  aktywnego  wypoczynku,

-  opanował  wiedzę  i  umiejętności  umożliwiające  uczestnictwo   w  wybranych  sportowo – rekreacyjnych  formach  aktywności  ruchowej  dostosowanych  do  własnych  możliwości,  potrzeb  i  zainteresowań,

-  wykazuje  się  samodzielnością  w  organizowaniu  wybranych  indywidualnych               i  zespołowych  form  rekreacyjno – sportowych      i  turystycznych,

-  zna  sposoby  samoochrony  i  ochrony  przy  wykonywaniu  trudniejszych  ćwiczeń

- opanował  umiejętności  samokontroli  i  samooceny  rozwoju  fizycznego,  wydolności  fizycznej  za  pomocą  dowolnie  wybranego  testu,

-  potrafi  przyjąć  odpowiedzialność  za  siebie  i  innych

-  zna  historię,  symbole  i  idee  igrzysk  olimpijskich,

-  dostrzega  nieprawidłowości  i  negatywne  zjawiska  w  sporcie  współczesnym,  potrafi  im  się  przeciwstawić,

-  wie  jak  przygotować  organizm  do  wysiłku  fizycznego,

- zna  największe  sławy  poszczególnych  dyscyplin  sportowych,  w  tym osiągnięcia   polskich  sportowców,

-  przestrzega  zasad  uczciwej,  sportowej  rywalizacji  także  w  życiu  codziennym,

-  zna  zasady  współdziałania  zespołowego,

-  wie  jak  zachować  się  kibicując  na  zawodach  sportowych,

-  wie  jaką  wartość  dla  zdrowia  ma  czynny  wypoczynek.

 

VIII.  Wymagania  edukacyjne  z  wychowania  fizycznego

 

Ocena  celująca – wybitna.  Uczeń:

-  spełnia  wszystkie  wymagania  na  ocenę  bardzo  dobrą,

-  aktywnie  uczestniczy  w  życiu  sportowym  na  terenie  szkoły  bądź  też     

 w  innych  formach  działalności  związanej  z  wychowaniem  fizycznym,

-  reprezentuje  szkołę  na  różnego  rodzaju  zawodach  i  imprezach  sportowych,

-  bierze  aktywny  udział  w  sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych  na  terenie  szkoły  lub  poza  nią,  jest  to  działalność  systematyczna,

- wykazał  wysoki  poziom  z  zadań  dotyczących  uczestnictwa  i  zaangażowania  w  lekcji  wychowania  fizycznego  otrzymując  stopnie  celujące      z  aktywności,

-  jest  zawsze  przygotowany  do  zajęć   z  wychowania  fizycznego

 

Ocena  bardzo  dobra.  Uczeń:

-  jego  postawa  społeczna,  zaangażowanie  i  stosunek  do  zajęć  nie  budzą  najmniejszych  zastrzeżeń  ( uzyskując oceny  cząstkowe  bardzo  dobre ),

-  systematycznie  doskonali  swoją  sprawność  motoryczną  i  wykazuje  duże  postępy    w  osobistym  usprawnianiu,

-  przystąpił  do  wszystkich  zadań  kontrolno – oceniających,

-  posiada  duże  wiadomości  z  zakresu  wychowania  fizycznego  i  umiejętnie  wykorzystuje  je  w  praktycznym  działaniu,

-  bierze  aktywny  udział  w  sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych  i  zawodach  sportowych ( nie  jest  to  jednak  działalność  systematyczna ),

-  całkowicie  opanował  materiał  programowy.

-  jest  sprawny  fizycznie,  ćwiczenia  wykonuje  z  właściwą  techniką,  pewnie,  w  odpowiednim  tempie  i  dokładnie,  zna  założenia  taktyczne  i  przepisy  dyscyplin  sportowych  zawartych  w  programie.

 

Ocena  dobra.  Uczeń:

- wykazał się średnim poziomem z poszczególnych zadań dotyczących  uczestnictwa   i zaangażowania w lekcji wychowania fizycznego  (  oceny  dobre ),

-  swoją  postawą  społeczną,  stosunkiem  do  kultury  fizycznej  nie  budzi  większych  zastrzeżeń,

-  wykazał  się  średnim  poziomem  opanowania  wiadomości,

-  przystąpił  do  wszystkich  zadań  kontrolno – sprawdzających,

- podczas  sprawdzianów  wykazał  się  średnim  opanowaniem  elementów  technicznych,  które  tylko  w  większej  części  potrafi  wykorzystać                            w  praktycznym  działaniu,

-  z  drobnymi  niedociągnięciami  potrafi  zdiagnozować  własny  rozwój  fizyczny,  wydolność  fizyczną  i  sprawność  fizyczną  za  pomocą  testu  obowiązującego  na  lekcji  wychowania  fizycznego  i  z  pomocą  nauczyciela  interpretuje  wyniki.

 

Ocena  dostateczna.  Uczeń:

-  wykazał  się  przeciętnym  poziomem  z  zadań  dotyczących  uczestnictwa  i  zaangażowania  w  lekcji  wychowania  fizycznego ( oceny dostateczne ),

-  wykazał  się  przeciętnym  poziomem  opanowania  wiadomości  z  zakresu  wychowania  fizycznego,

-  przystąpił  do  wszystkich  zadań  kontrolno –  oceniających,

-  opanował  materiał  programowy  na  przeciętnym  poziomie.

 

Ocena  dopuszczająca.  Uczeń:

-  jego  postawa  społeczna,  zaangażowanie  i  stosunek  do  zajęć budzą  duże  zastrzeżenia, 

-  przystąpił  do  wszystkich  zadań  kontrolno – sprawdzających,

-  podczas  sprawdzianów  wykazał  się  niskim  poziomem  opanowania  umiejętności  technicznych,  których  nie  potrafi  wykorzystać  w  praktycznym  działaniu.

-  Wykazał  się  niskim  poziomem  opanowania  wiadomości  z  zakresu  wychowania  fizycznego.

Ocena  niedostateczna.  Uczeń:

-  jego  postawa  społeczna,  zaangażowanie  i  stosunek  do  zajęć budzą  duże  zastrzeżenia  ( uzyskując oceny  cząstkowe niedostateczne ),

-  jest  nieprzygotowany  do  zajęć  więcej  niż  dwa  razy  w  semestrze,

-  nie  przystąpił  do  zadań  kontrolno – sprawdzających,

-  nie  przywiązuje  wagi  do  własnej  sprawności  fizycznej,

-  wykazał  się  bardzo  słabym  poziomem  opanowania  wiadomości   z  zakresu  wychowania  fizycznego.

 

IX.Procedury  osiągania  celów

 

-  w  realizacji  programu  na  każdych  zajęciach  nauczyciel  dobiera  treści  ze  wszystkich  działów,

-  dobór  środków  dydaktycznych  zależy  od  potrzeb,  możliwości  i  zainteresowań  uczniów,  a  zakres  ich  stosowania  od  warunków  i  możliwości  szkoły,

-  metody  i  formy  organizacyjne  dostosowane  są  do  faktycznych  potrzeb                   i  możliwości  rozwojowych  ucznia,

-  w  toku  lekcyjnym  stosowana  jest  indywidualizacja  oddziaływań  dydaktyczno – wychowawczych,

-  zajęcia  prowadzone  są  w  korelacji  z  innymi  przedmiotami,

-  na  lekcji  stawiane  są  przed  uczniami  różnorodne  zadania,  obejmujące  różne  sfery  aktywności,

-  uwzględniane  są  potrzeby  dzieci  o  słabej  koordynacji  ruchowej,  z  wadami  postawy,  z  problemami  nadwagi  i  o  bardzo  niskiej  sprawności,

-  na  zajęciach  stosowana  jest  muzyka,

-  uświadamianie  uczniom  celowości  wykonywania  poszczególnych  ćwiczeń,

-  rozwijanie  inwencji  twórczej  ucznia,

-  zapewnienie  uczniom  bezpieczeństwa,  odpowiednich  warunków  higienicznych,

-  przygotowanie  uczniów  do  samooceny  i  samokontroli.

X.Egzamin klasyfikacyjny,  egzamin  poprawkowy,  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  z  wychowania  fizycznego.

 

1.  Egzamin  klasyfikacyjny:

( Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004r. §  15. w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   i   promowania   uczniów   i   słuchaczy   oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych )

            Uczeń  niesklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  na  zajęciach   wychowania  fizycznego  (  powyżej  50 % )  może  zdawać (  na  swój  wniosek  lub  wniosek  rodziców )  egzamin  klasyfikacyjny.

Egzamin  klasyfikacyjny  z wychowania  fizycznego  ma  formę  zadań  praktycznych. 

2.  Egzamin  poprawkowy: 

( Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004r. §  19. w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   i   promowania   uczniów   i   słuchaczy   oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)

            Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej uzyskał  ocenę  niedostateczną z  wychowania  fizycznego  może  zdawać  egzamin  poprawkowy.

            Egzamin  poprawkowy  z  wychowania  fizycznego  ma  formę  zadań  praktycznych. 

 

3.  Sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności

( Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004r.  §  17 w sprawie warunków i sposobu oceniania,   klasyfikowania   i   promowania   uczniów   i   słuchaczy   oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych )

........W  przypadku  gdy  uczeń  lub  jego  rodzice  ( prawni  opiekunowie )  zgłaszają  do  dyrektora  szkoły  zastrzeżenia  jeżeli  uznają,  że  ocena  klasyfikacyjna  z  wychowania  fizycznego  została  ustalona  niezgodnie z  przepisami  prawa  dotyczącymi  ustalania  tej  oceny, przeprowadzony  jest  sprawdzian  wiadomości   i  umiejętności  ucznia  w  formie  pisemnej  i  ustnej, po konsultacji dyrektora z nauczycielami wychowania fizycznego.

 

            Z  uwagi  na  formę  oraz  przede  wszystkim  praktyczny  charakter  egzaminu  klasyfikacyjnego,  poprawkowego  lub  sprawdzianu  umiejętności  i  wiadomości z  wychowania  fizycznego,  nie  jest  oceniana  taka  sfera  aktywności  ucznia  jak:  postawa,  zaangażowanie,  stosunek  do  przedmiotu,  przestrzeganie  zasad  regulaminów  i  obowiązków  ucznia,  sumiennego  przygotowania  do  zajęć,  wysiłku  wkładanego  w  rozwój  sprawności  oraz  działalność  sportowa  pozalekcyjna.  Są  to  bowiem  zadania  realizowane przez  ucznia,  a  oceniane  przez  nauczyciela  podczas  systematycznej  pracy   w  ciągu  całego  semestru.

            Podczas  egzaminu  lub  sprawdzianu  ocenie  podlegają  umiejętności  ruchowe:  technika  i  skuteczność  ćwiczenia.  Oceniane  są również wiadomości  z  zakresu  wychowania  fizycznego.

            Uzyskanie  stopnia  tylko  z  jednego  obszaru  aktywności  ucznia  podlegającego  ocenie może  prowadzić  do  niespełnienia  większości  wymagań  edukacyjnych  na  poszczególne  oceny.

W  przypadku  ustalania  oceny  ze  sprawdzianu  umiejętności  i  wiadomości  z  wychowania  fizycznego,  komisja  egzaminacyjna  może  posiłkować  się  informacjami  zawartymi  w  dzienniku  lekcyjnym,  bądź  dokumentacji  nauczyciela  prowadzącego  dane  zajęcia  z  wychowania  fizycznego  na  temat  dotychczasowej  działalności  ucznia  w  sferze  postawy  wobec  przedmiotu,  a  także  działalności  sportowej  pozalekcyjnej  dziecka.   Ustalona  przez  komisję  roczna ocena  klasyfikacyjna  z  wychowania  fizycznego  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.

 

 

Opracowali nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.