Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka
Wydarzenia bieżące Dzień w przedszkolu Organizacja przedszkola Opłaty Galeria

 

Dzień w przedszkolu

 

Ciekawe i pracowite jest życie przedszkolaka. Dzień wypełniony po brzegi. Mnóstwo wrażeń, przeżyć. Kto nie wierzy - niech poczyta.

Zapraszamy!

W przedszkolu dzieci podlegają określonemu rytmowi dnia - rutyna i powtarzalność określonych czynności wpływają pozytywnie na rozwój dziecka. „Ramowy rozkład dnia” obowiązuje od rozpoczęcia pracy przedszkola aż do jego zamknięcia, a rytm dnia wyznaczają posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

 

Przed śniadaniem

Dzieci przychodzą do przedszkola w różnym czasie - niektóre już o 6.30, inne przed 8.00 – w zależności od tego, jak pracują ich rodzice. W tym czasie mogą bawić się same w „kącikach tematycznych” (np. w kąciku konstrukcyjnym, samochodowym, kąciku lalek, w „domku”, „w kuchni”) lub w grupie, w zależności od własnej inwencji, ale zawsze pod czujnym okiem wychowawcy.

Śniadanie poprzedzają ćwiczenia poranne - dzieci gimnastykują się, wykonują proste ćwiczenia gimnastyczne, takie jak np. rozciąganie, skłony, wymachy. Starsze grupy wykonują dodatkowo ćwiczenia grafomotoryczne – rozwijając przy tym sprawność ręki.

Po zajęciach ruchowych dzieci przygotowują się do śniadania - myją ręce w łazience i przechodzą na stołówkę, gdzie zajmują miejsca przy wyznaczonych stołach. Starsze dzieci pełnią dyżury w czasie posiłków i pomagają wychowawczyniom w roznoszeniu zastawy. Śniadanie trwa około pół godziny. Dzieci w przedszkolu potrafią jeść samodzielnie, nie znaczy to jednak, że w ogóle nie potrzebują pomocy. Czasem rozleje się herbata, czasem na podłogę spadnie widelec albo łyżka, a na spodnie wyleje się zupa mleczna. Nauczycielki oraz panie z obsługi pomagają dzieciom przy posiłkach, w razie potrzeby przebierają ubrudzone spodnie i koszulki. Kiedy śniadanie się kończy, dzieci wracają do swoich sal. Starsze grupy po śniadaniu idą do łazienki i myją zęby.

Przed obiadem

Po śniadaniu pełne energii dzieci rozpoczynają zajęcia i zabawy edukacyjne kierowane przez nauczyciela (jest to tzw. „zintegrowana działalność edukacyjna”, która jest prowadzona na podstawie podstawy programowej na przemian z zajęciami ruchowymi. W przedszkolu dzieci uczą się przez zabawę! Do zajęć edukacyjnych należą: zajęcia plastyczne, muzyczne, słuchanie opowiadań i wierszyków, omawianie historyjek obrazkowych. Aby dzieci się nie nudziły, zarówno zajęcia edukacyjne, jak i ruchowe, trwają około pół godziny w grupach młodszych i około 75 minut w grupach starszych.

Po zajęciach zorganizowanych, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych według ustalonego harmonogramu. Do zajęć dodatkowych należą:

 • religia (mająca charakter dydaktyczno – wychowawczy)
 • język angielski (w grupach starszych, mający charakter dydaktyczno – wychowawczy);
 • rytmika (ćwiczeniamuzyczno - ruchowe z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajanie z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca oraz relaksacją przy muzyce);
 • ćwiczenia gimnastyczne (rozwijające aktywność fizyczną dzieci, wdrażające do aktywnego i zdrowego stylu życia. W grupach starszych dodatkowo przygotowujące do nauki w szkole poprzez wykonywanie ćwiczeń w strojach gimnastycznych).

Po zajęciach edukacyjnych, dzieci bawią się, dla przeciwwagi, w ruchu. Jeśli pogoda na to pozwala gry i zabawy sportowe odbywają się w przedszkolnym ogrodzie. Ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny dla prawidłowego rozwoju dzieci. W tym czasie przedszkolaki bawią się pod okiem nauczyciela, ale swobodnie - według własnej inwencji (co oznacza, że nie są to zajęcia kierowane przez nauczyciela).

Przed obiadem nauczyciele organizują również spacery po najbliższej okolicy, wycieczki i  zabawy w ogrodzie. Po powrocie do przedszkola, dzieci przebierają się, myją ręce i przygotowują się do obiadu. Podobnie jak przy śniadaniu, dzieci idą na stołówkę i  starają się samodzielnie jeść. Obiad trwa około pół godziny.

 

Po obiedzie

Po zakończeniu obiadu dzieci udają się na odpoczynek poobiedni. Dla młodszych dzieci oznacza to „leżakowanie”. Czemu służy leżakowanie? Choć część dzieci za nim nie przepada, jest jednak niezbędne dla ich dobrego samopoczucia. Bez poobiedniej drzemki maluchy nie byłyby wypoczęte w dalszej części dnia. Leżakowanie trwa 1 godzinę i 45 minut. Starsze dzieci po obiedzie również odpoczywają, np. leżąc na dywanie i słuchając muzyki relaksacyjnej, poważnej lub bajek. Odpoczynek w grupach starszych trwa około 10 minut, a następnie dzieci utrwalają wiadomości zdobyte na zajęciach, biorą udział w zabawach grupowych oraz swobodnych. Dla nauczyciela jest to czas poświęcany na obserwację dzieci, prowadzenie zajęć wyrównawczych prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach (w zajęciach wyrównawczych biorą udział dzieci, które mają kłopoty z nauką - zajęcia są przygotowane pod kątem konkretnych trudności, jakie wykazują dzieci. Są to ćwiczenia manualne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie liter i cyfr).Następnie przychodzi czas na podwieczorek. Młodsze grupy dzieci jedzą podwieczorek w sali, natomiast starsze grupy idą na stołówkę szkolną. Podwieczorek jest krótszy niż śniadanie i obiad, ale tak jak przy śniadaniu i obiedzie, tak i tu obowiązują dzieci dyżury.

Po podwieczorku dzieci mają czas na zabawę swobodną(według własnych pomysłów) lub biorą udział w grach i zabawach organizowanych przez nauczycielki. Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci bawią się na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

 

Do widzenia i do jutra

Pierwsze dzieci wychodzą do domu o godzinie 12.30 (5 - godzinny pobyt w przedszkolu to tzw. podstawa programowa). Później dzieci rozchodzą się do domów w zależności od liczby godzin, na które pozostawiają je w przedszkolu rodzice. Następnego dnia, od godziny 6.30, dzieci zaczynają się schodzić do przedszkola…

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.