Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

podmioty zewnętrzne

 

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Krzemienicy
(rok szkolny 2017/2018 - I półrocze)

 

Rodzaj zajęć dodatkowych

Odbiorcy

Termin

Godziny zajęć

Nauczyciel prowadzący

Indywidualne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

1bSP

czwartek

11.45 – 12.30

Bem Bożena

Kółko eksperymentalne

4aSP

4bSP

raz w miesiącu

-

Bielec Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii

GIM

wg potrzeb

-

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z biologii i chemii

3aG

3bG

od stycznia 2018

-

Zajęcia z matematyki przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

wtorek

(od listopada)

7.10 – 7.55

Bielecka Katarzyna

Kółko matematyczno - statystyczne

2G

środa

13.35 – 14.20

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

GIM

do ustalenia

7.00 – 7.55

Bobowska Agnieszka

Zimowisko

SP

29.01-2.02.

2018

8.00 – 14.00

Chrzan Renata

Dyskusyjny klub książki

SP/GIM

wg ustaleń

-

Klub małych matematyków

3aSP

poniedziałek

12.45 – 13.30

Giża Renata

Kółko plastyczno - muzyczne

3aSP

3bSP

czwartek

11.45 – 12.30

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3aSP

wtorek

12.45 – 13.30

Zajęcia sportowe - turystyczne

SP/GIM

wg harmonogramu

-

Jakubowicz Łukasz

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

1aSP

poniedziałek

czwartek

11.45 – 12.30

11.45 – 12.30

Kontek Agata

Zajęcia z języka niemieckiego przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

środa (co drugi tydzień)

7.05 – 7.50

Kraśnicka Ewelina

Samorząd uczniowski

SP/GIM

wg ustaleń

-

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

piątek (co drugi tydzień)

7.10 – 7.55

Kuśtra Anna

Kółko z języka angielskiego przygotowujące do konkursów

SP

GIM

wg potrzeb

7.10 – 7.55

Zajęcia integrujące zespół klasowy

3bG

wg potrzeb

-

Edukacja regionalna

5SP

6SP

środa

13.35 - 14.20

Lalicka Agnieszka

SKS dziewczęta

6SP

7SP

piątek (co drugi tydzień)

14.30 – 16.00

Lech Małgorzata

Indywidualne zajęcia wyrównawcze

SP

wg ustaleń

-

Zimowisko

SP

29.01-2.02.

2018

8.00 – 14.00

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3bSP

piątek

11.45 – 12.30

Lęcznar Zofia

Zabawy dydaktyczne

3bSP

środa

12.45 – 13.30

Kółko matematyczne

3bSP

czwartek

11.45 – 12.30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

6SP

czwartek

7.15 – 7.55

Nycz Agnieszka

4bSP

piątek (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

7bSP

piątek (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

Zajęcia z fizyki przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

środa (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

Zajęcia integrujące zespół klasowy

4bSP

wg potrzeb

-

SKS

SP

wtorek

14.30 – 15.20

Pawełek Wojciech

GIM

piątek (co drugi tydzień)

14.30 – 15.20

SKS

GIM

(dz)

środa

14.25 – 16.00

Rejman Grzegorz

GIM

chłopcy

poniedziałek

15.10 – 16.30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

5SP

6SP

czwartek (co drugi tydzień)

7.10 – 7.55

Sergiew Magdalena

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do konkursów

SP

wg potrzeb

-

Zajęcia integrujące z klasą

6SP

wg potrzeb

-

Zespół wokalny

SP

GIM

wg potrzeb

-

Sierżęga Ewa

Kółko matematyczne

2SP

czwartek

11.45 – 12.30

Szczęch Ewa

Indywidualne zajęcia wyrównawcze

2SP

poniedziałek

12.45 – 13.30

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

2SP

wtorek

12.45 – 13.30

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

2SP

piątek

11.45 – 12.30

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu

3aG

3bG

poniedziałek (co drugi tydzień)

7.15 – 7.55

Woś Dorota

Koło Humanistów

GIM

wg potrzeb

-

Klub o ciekawej książce

SP

GIM

wg potrzeb

-

Zajęcia integracyjne z klasą

2G

wg potrzeb

-

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

5SP

6SP

środa (co drugi tydzień)

13.35 – 14.20

Wróbel Katarzyna

English Club

5SP

6SP

raz w miesiącu

-

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.