Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Nauczyciele

 1. Beata Barnat – nauczyciel przedszkola,
 2. Bożena Bem – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 2b,
 3. Małgorzata Bielec – przyroda, biologia,
 4. Katarzyna Bielecka – matematyka,
 5. Agnieszka Bobowska – pedagog szkolny, opieka świetlicowa, wdż,
 6. Renata Chrzan – nauczyciel bibliotekarz, informatyka
 7. Monika Dec – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 2a ALBUM FOTOGRAFICZNY
 8. Halina Dedio – nauczyciel przedszkola,
 9. Agnieszka Dołęga – chemia,
 10. Anna Dołęga – religia, nauczyciel przedszkola, opieka świetlicowa,
 11. Renata Giża – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 1b,  ALBUM FOTOGRAFICZNY
 12. Barbara Gwizdak – nauczyciel przedszkola,
 13. Jacek Hejnosz – edukacja dla bezpieczeństwa,
 14. Łukasz Jakubowicz – przyroda, geografia, wos, wychowawca klasy 8a,
 15. Joanna Kiełt - matematyka,
 16. ks. Andrzej Kopcza - religia,
 17. ks. Janusz Kowal - religia,
 18. Ewelina Kraśnicka – język angielski, język niemiecki, wychowawca klasy 4b,
 19. Wioletta Król – nauczyciel przedszkola,
 20. Anna Kuśtra – język angielski, wychowawca klasy 4a,
 21. Agnieszka Lalicka – historia, wychowawca klasy 5a,
 22. Jacek Lalicki – dyrektor, matematyka, doradztwo zawodowe,
 23. Małgorzata Lech – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 8b,
 24. Urszula Lęcznar – nauczyciel przedszkola,
 25. Zofia Lęcznar – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 1a,
 26. Joanna Mazur – nauczyciel przedszkola,
 27. Agnieszka Nycz – fizyka, matematyka, wychowawca klasy 5b,
 28. Wojciech Pawełek – wychowanie fizyczne,
 29. Grzegorz Rejman – wychowanie fizyczne, muzyka,
 30. Magdalena Sergiew – język polski, wychowawca klasy 7,
 31. Ewa Sierżęga - muzyka, plastyka, wychowawca klasy 6,
 32. Ewa Szczęch – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy 3,  ALBUM FOTOGRAFICZNY
 33. Wanda Welc – nauczyciel przedszkola,
 34. Dorota Woś - język polski, wychowawca klasy 3G,
 35. Katarzyna Wróbel – wicedyrektor, język angielski,  ALBUM FOTOGRAFICZNY.

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.