Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka
O szkole Historia szkoły Historia szkoły - zdjęcia Jubileusz 125-lecia

 


W skład Zespołu Szkół w Krzemienicy wchodzą:

Publiczne Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Publiczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha


Nasza placówka szanuje i pielęgnuje ponad 125-letnie tradycje. Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, dba o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny wychowanków, od wielu lat cieszy się wysokimi wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w skali gminy, powiatu, województwa i kraju. Uczy szacunku dla przeszłości i dorobku kulturalnego naszych przodków. Przygotowuje do świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Szeroki wachlarz kół zainteresowań sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

Obecnie do Zespołu Szkół uczęszcza 367 podopiecznych. Placówka jest przestronna, duża, usytuowana na wzniesieniu w otoczeniu zieleni. Uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażone sale lekcyjne, 2 sale gimnastyczne, siłownię, stołówkę, bibliotekę, świetlicę, przestronne podwórze, wewnętrzną salę zabaw i zewnętrzny plac zabaw. Już niedługo uczniowie będą mogli korzystać z nowych wielofunkcyjnych boisk sportowych.

Szkoła od wielu lat nieodłącznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz z różnymi instytucjami i partnerami. Bierze udział w wielu programach i akcjach takich jak: "Mały Mistrz", "Narty dzieciom", "Lepsza szkoła", "Szklanka mleka", "Owoce i warzywa w szkole", "Trzymaj formę". Placówka brała udział w wielu projektach współfinansowanych z funduszy unijnych m.in. "Równy start przedszkolaka", "Indywidualizacja procesu nauczania".

Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni profesjonaliści, którzy zachęcają i motywują do nauki. Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne. Mogą na nich nie tylko zdobyć wiedzę, ale również wykazać się swoją inteligencją i podzielić swoimi wiadomościami i umiejętnościami z rówieśnikami.

Nasi podopieczni zdobywają wiedzę i atrakcyjnie spędzają czas nie tylko podczas zajęć lekcyjnych. Tradycją już stały się audycje muzyczne w wykonaniu szkoły muzycznej „Yamaha” oraz Mobilnej Filharmonii, spotkania z podróżnikiem, podczas których uczniowie poznają historię, kulturę i zwyczaje innych krajów. Dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy fizyczne oraz spektakle teatralne, również takie o charakterze edukacyjno – profilaktycznym. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, np. z górnikiem, policjantem, itp.

Dużą wagę w naszej placówce przywiązuje się do sportu i do kształcenia zdrowych nawyków wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach WFu, turniejach organizowanych w szkole, zawodach sportowych poza szkołą, wycieczkach i rajdach rowerowych, wyjazdach na narty.

Dzieci i młodzież naszej placówki biorą udział w wielu szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Bardzo często zdobywają wysokie miejsca. W ostatnim czasie są to sukcesy w konkursach wiedzowych, recytatorskich, matematycznych, językowych i sportowych. Nasi podopieczni posiadają również duże zdolności artystyczne o czym świadczą wysokie miejsca zajmowane w konkursach plastycznych oraz muzycznych.

Nasi zdolni uczniowie rozwijają swoje zainteresowania również poza szkołą w różnego typu organizacjach, zespołach wokalnych, tanecznych, klubach sportowych. Szkoła jest bardzo dumna z każdego sukcesu swoich wychowanków. Ich talenty znane są nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w całym kraju i poza jego granicami.

Poza tym dumą naszej szkoły jest Pomnik przyrody – szacowany na 370 lat dąb znajdujący się na jej terenie, który zachwyca nie tylko mieszkańców, ale również wielu przyjezdnych. Można by rzec, że jest on symbolem trwałości naszej wieloletniej kultury i tradycji, które pielęgnujemy z dziada pradziada.

Nasi uczniowie czują sie bezpiecznie w szkole; chętnie spędzają czas ze swoimi rówieśnikami, ale również z nauczycielami. Dużym powodzeniem cieszą się wspólne wycieczki, zimowisko szkolne, ogniska klasowe, dyskoteki oraz wyjazdy do kina lub teatru.

O przyjaznym charakterze i więzi z naszą szkołą świadczy fakt, iż niejednokrotnie odwiedzają nas absolwenci wspominając miło spędzone tutaj chwile.

Z całą pewnością można stwierdzić, że nasze przedszkole i  szkoła to „drugi dom”, w którym wszyscy są jak członkowie jednej wielkiej rodziny.

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.