• Regulamin

    •  

     Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Krzemienicy

     Regulamin ma na względzie zgodne z przeznaczeniem korzystanie z obiektu sportowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkownikom.

     1. Boisko wielofunkcyjne jest przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego.
     2. Administratorem obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkół.
     3. W godzinach pracy szkoły boisko jest dostępne dla uczniów i nauczycieli placówki w celu realizacji zajęć programowych (lekcje wychowania fizycznego, zajęcia ruchowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne).
     4. Korzystanie z boiska poza godzinami pracy szkoły podlega uzgodnieniu z dyrektorem placówki lub osobą przez niego upoważnioną (minimum dzień wcześniej od planowanego terminu).
     5. Rezerwacji mogą dokonywać osoby pełnoletnie (np. opiekun grupy, trener, organizator zajęć, rodzic), które ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem obiektu.
     6. Harmonogram korzystania z obiektu prowadzi dyrektor Zespołu Szkół lub osoba przez niego upoważniona. Rezerwacja może zostać odwołana, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
     7. Aktualne terminy korzystania z boiska poza zajęciami szkolnymi są dostępne na stronie internetowej placówki oraz w osobnym ogłoszeniu:
     8. Wydanie i zdanie klucza do boiska oraz instalacja lub deinstalacja elementów wyposażenia następuje na podstawie wspólnych ustaleń osoby rezerwującej obiekt i dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
     9. Na boisku wielofunkcyjnym nie można uprawiać dyscyplin powodujących uszkodzenia nawierzchni poliuretanowej oraz dyscyplin powodujących uszkodzenia ogrodzenia.
     10. Korzystający z boiska wielofunkcyjnego zobowiązani są do używania obuwia sportowego o płaskiej podeszwie np.: adidasy, trampki itp. oraz należy zmienić obuwie na czyste.
     11. Na boisku wielofunkcyjnym nie wolno używać obuwia podkutego częściami metalowymi oraz obuwia typu kolce, korki, buty do golfa.
     12. Na terenie całego terenu przyszkolnego obowiązuje zakaz:
     • zaśmiecania,
     • dewastacji mienia,
     • używania wulgaryzmów i zakłócania porządku,
     • palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych,
     • przyjmowania środków odurzających,
     • przebywania osób nietrzeźwych,
     • stosowania materiałów pirotechnicznych,
     • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
     • wprowadzania zwierząt,
     • wchodzenia w godzinach nocnych.
     1. Ponadto na boisku wielofunkcyjnym zabrania się:
     • wnoszenia oraz spożywania napojów i jedzenia,
     • używania gumy do żucia,
     • malowania, wylewania lub stosowania środków zawierających rozpuszczalniki, oleje, kwasy, farby lub inne środki chemiczne,
     • instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne itp.,
     • ustawiania na nawierzchni przedmiotów mogących wywołać duże naciski punktowe np. ławki, krzesła itp.
     • wchodzenia na ogrodzenie i inne elementy konstrukcji (w tym wieszania się na obręczy od kosza) oraz ich naruszania (np. opierania się o siatkę), a także obciążania konstrukcji urządzeń sportowych w jakikolwiek sposób.
     • poruszania się rolkami, deskorolkami, rowerami, wrotkami, hulajnogami i pojazdami silnikowymi oraz pojazdami kołowymi (lub innym sprzętem),
     1. Wszystkich użytkowników boiska i terenu przyszkolnego obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów Bhp, Ppoż. oraz zachowanie czystości i porządku.
     2. Korzystający z boiska powinni najpierw sprawdzić stan techniczny obiektu i urządzeń. W przypadku zauważenia usterek zobowiązani są natychmiast zgłosić ten fakt dyrektorowi placówki lub osobie przez niego upoważnionej.
     3. Korzystający z boiska i terenu przyszkolnego ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
     4. Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie i rodzice.
     5. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku, otrzymają zakaz wstępu na obiekt.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Krzemienicy
   • poczta@szkola.krzemienica.pl
   • 17 224 73 70, 17 771 58 33 - przedszkole, intendentka
   • Krzemienica 631, 37-127 Krzemienica
 • Galeria zdjęć

  • IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
  • Dzień Chłopaka 2019
  • Otwarcie miasteczka ruchu drogowego
  • Spotkanie z Panem Policjantem w klasach I-III
  • 38 Powiatowy Rajd Rowerowy
  • Audycja Szkoły Muzycznej Yamaha
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  • Szkolnictwo w Krzemienicy w czasie II wojny światowej
  • Zakończenie roku szkolnego
  • Pożegnanie absolwentów
  • Szkolny konkurs ortograficzny
  • Piknik Szkolny 2019