Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

UBEZPIECZENIE NNW przedszkolaków i uczniów

ZGŁOSZENIE SZKODY

Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda: DU 32307620
Adres Biura Regionalnego TUW:
TUW ‘”TUW”
Ul. Sokoła 4
35-010 Rzeszów

Adres mailowy do zgłaszania szkód: asteam33@gmail.com – możliwość zweryfikowania zgłoszenia pod kątem poprawności (nr telefonu 886 206 794)

Zgłosić szkodę można również telefonicznie: 801 001 003 lub 22 545 39 50
poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 17.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)


W dniu 28 sierpnia 2018 r. na wspólnym posiedzeniu Rady Rodziców Szkoły oraz Rady Rodziców Przedszkola dokonano wyboru firmy ubezpieczeniowej TUW (TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH)

 • wysokość składki 35 zł. za pierwsze dziecko, za drugie i kolejne 50% zniżki (dotyczy całej placówki - np. jedno dziecko w szkole płaci 35 zł. a drugie w przedszkolu i płaci połowę ),
 • suma ubezpieczenia 15 000 zł.
 • składka płatna do 10.10 u wychowawców,
 • ubezpieczenie obejmuje przedszkolaków i uczniów w okresie 1.09.2018 – 31.08.2019 r.
 • ubezpieczenie dziecka umożliwia zniżkę 20% na ubezpieczenie domu,
 • ogólne warunki ubezpieczenia,
 • tabela norm oceny trwałego uszczerbku,
 • nasza placówka nie pobiera z tytułu ubezpieczenia dzieci i młodzieży żadnych korzyści,
 • ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe.

 

Kontakt

 • Zespół Szkół w Krzemienicy
  Krzemienica 631,
  37-127 Krzemienica
 • 17 224 73 70,
  17 771 58 33 - przedszkole, intendentka

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół w Krzemienicy jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
Adres placówki: : 37-127 Krzemienica 631

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodo@cuwczarna.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół w Krzemienicy tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach -na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody albo w związku z zawartą umową.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Krzemienicy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZS w Krzemienicy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZS w Krzemienicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.